YEP3500

Produktbeskrivning

YEP3500 består av destillerad asfaltbitumen modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en förimpregnerad, nålfiltad stomme av spunbond polyester.
Översidan är belagd med sand, undersidan med en tunn polyetenfolie som avlägsnas automatiskt i samband med applicering.
YEP3500 är tålig för stora rörelser i alla förekommande underlag och behåller sin smidighet även vid låga temperaturer.

Vägledning vid projektering

YEP appliceras genom helsvetsning (Hus AMA11 – TY Typ1411) alt. lös utläggning med skarvsvetsning (TY Typ1413).
Appliceringsmetoderna är anpassade till de säkerhetsföreskrifter för heta arbeten som Brandförsvarsföreningen tagit fram i samråd med Svensk Försäkring.
Underlaget skall vara jämt och torrt. Applicering på betong kräver att ytan först stryks med asfaltprimer. För mer information se Takpärmen, www.takgarantier.se.